ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Colourlab Imagetraining & Advies en Colourlab.nl


Artikel 1. Definities
ColourLab: Mevrouw Judith de Ridder, tevens handelend onder de naam Colourlab Imagetraining & Advies.
Training(en): Alle training- en educatie activiteiten die Colourlab aanbiedt, zoals maar niet beperkt tot: online trainingen, live trainingen, workshops en events.  
Cursusgeld: De kosten die zijn verbonden aan de trainingen van Colourlab.
Deze zijn terug te vinden op de website van ColourLab.
Deelnemer: Iedere persoon die gebruik maakt van de diensten c.q. deelneemt aan de training van Colourlab.
Overeenkomst: De overeenkomst welke tussen Colourlab en deelnemer gesloten wordt, al dan niet in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten.
Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Artikel 2. Identiteit en contactgegevens van Colourlab

Colourlab Imagetraining & Advies
Correspondentieadres:             Karnemelkstraat 18,

                                                    7731 JB te Ommen
Telefoonnummer:                     06-48371033

E-mailadres:                             info@colourlab.nl
Website:                                  www.colourlab.nl
KvK-nummer:                           08192325

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Colourlab niet.

Artikel 4. Garantie
4.1 Colourlab zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Colourlab zal bij het verrichten van de trainingen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen aangaande de belangen van deelnemer.
4.3 Colourlab kan géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt online tot stand op het moment dat de deelnemer alle gevraagde gegevens volledig heeft ingevuld en het volledige cursusgeld heeft voldaan. De ingevulde gegevens, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.

5.2 Colourlab treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betalingsmogelijkheden.
5.3 Het niet voldoen aan de verwachting van een deelnemer ten aanzien van de door Colourlab uitgevoerde werkzaamheden geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de training.
5.4 Colourlab is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Colourlab is uitgegaan van door deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

Artikel 6. Klantvragen
6.1 Vragen van administratieve aard worden beantwoord binnen vijf (5) werkdagen. Mocht de vraag meer tijd nodig hebben, dan wordt vraagsteller daar tijdig van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Btw
7.1 Op de genoemde prijzen is het geldende btw-tarief van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Aantal deelnemers & wijzigingen
8.1 Voor de fysieke trainingen geldt dat deze zijn gebonden aan een minimum aantal van vier (4) deelnemers. Colourlab behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in de schema’s en/of tijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling trainingen te annuleren.
Deelnemer zal bij annulering van een training uiterlijk één (1) week voor aanvang van de desbetreffende training door Colourlab schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Colourlab terstond worden gerestitueerd.
8.2 Colourlab zal al het redelijke in het werk stellen om trainingen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Colourlab zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien trainingen, dan wel de te verlenen diensten, geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een training, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, zal Colourlab al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende training, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan deelnemer worden gerestitueerd.

Artikel 9. Intellectueel eigendom en auteursrechten
9.1 Deelnemer is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de training van Colourlab bij Colourlab berusten.
9.2 Het is deelnemer – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Colourlab– niet toegestaan om opgedane kennis en werken te kopiëren, publiceren en/of op enige andere wijze openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden of eigen programma.
9.3 Gedurende de training is het de deelnemer niet toegestaan om (audio)visuele opnamen te vervaardigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Colourlab.9.4 Modellen, technieken, materialen en instrumenten die Colourlab gebruikt, zijn en blijven eigendom van Colourlab, tenzij Colourlab daar met de deelnemer afzonderlijke afspraken over maakt.
9.5 De auteursrechten op het door Colourlab vervaardigde en aan de deelnemer verstrekte lesmateriaal berust bij Colourlab. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te veelvoudigen, verspreiden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Colourlab.
9.6 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld op de website of enig ander promotiemateriaal.

9.7 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel 8 verbeurt deelnemer een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis.

Artikel 10. Betaling en annulering

10.1 De betaling van het volledige cursusgeld geschiedt voorafgaand, online bij inschrijving voor de training. Deelnemer ontvangt hiervan een factuur. Indien is overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan.
10.2 Indien deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het cursusgeld, kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de training van Colourlab. Wanneer de deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het cursusgeld, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

10.3 Bij annulering van een training meer dan vier (4) weken voor de cursusdatum zal het cursusgeld terugbetaald worden c.q. niet verschuldigd zijn. Bij annulering van een training tussen vier (4) weken en twee (2) weken voor de cursusdatum zal 50% van het cursusgeld verschuldigd zijn en bij annulering twee (2) weken en korter voor de cursusdatum zal 100% van het cursusgeld verschuldigd zijn.
10.4 De aankoop van een online training kan bij gegronde reden binnen veertien (14) dagen, ingaande op de datum van aankoop, kosteloos geannuleerd worden. Voorwaarde is dat deelnemer het complete lespakket binnen deze veertien (14) dagen ongeschonden en onbeschadigd retour zendt aan Colourlab.

Artikel 11. Huisregels live trainingen
11.1 Deelnemer wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de training, aanwezig te zijn.
11.2 Tijdens de training is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan, tenzij door Colourlab anders aangegeven.
11.3 Deelnemer wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten.
11.4 Colourlab voorziet deelnemer van de benodigde materialen tijdens de training, tenzij door Colourlab anders aangegeven.
11.5 Van de deelnemer wordt tijdens de training een actieve en gemotiveerde houding verwacht.
11.6 Roken en/of onder invloed zijn van drank of drugs is niet toegestaan.

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Colourlab zich het recht de deelnemer de toegang te weigeren tot de training of het evenement zonder restitutie van het cursusgeld aan de deelnemer.Artikel 12. Certificaat
12.1 Enkel wanneer en indien uitdrukkelijk benoemd, ontvangt deelnemer aan het einde van de training een (digitaal) certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de deelnemer alle onderdelen van de betreffende training of cursus naar behoren heeft afgerond.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de training een rol spelen, is Colourlab niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van Colourlab in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.
13.2 In het geval dat Colourlab aansprakelijk is voor door deelnemer geleden schade, is de schade die Colourlab gehouden is te vergoeden nooit meer dan de hoogte van het cursusgeld, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade.
13.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Colourlab en ieder ander van wiens hulp Colourlab gebruik maakt bij de uitvoering van de training.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Colourlab redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
14.2 In het geval dat Colourlab door overmacht wordt verhinderd de training geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Colourlab het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de training op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat Colourlab gehouden is om enige door deelnemer geleden schade te vergoeden.

Artikel 15. Audio en visuele opnames

Colourlab is gerechtigd om gedurende een training geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) de training te (laten) maken, met inbegrip van de bezoekers of deelnemers.

Een deelnemer of bezoeker die een training bezoekt:
15.1 stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
15.2 geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
15.3 stelt noch Colourlab noch partijen die met toestemming van Colourlab gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
15.4 doet jegens Colourlab en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portretrecht voor zover het gaat om (audio)visuele opnamen in en rond de betreffende locatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
15.5 erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de bezoeker gemaakte beelden en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Colourlab; deelnemer zal op eerste verzoek van Colourlab de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Colourlab is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de bezoeker en/of deelnemer gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook; en

15.6 erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is/kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens Colourlab in het kader van openbare orde en veiligheid audio en/of beeldopnamen van de bezoeker en/of deelnemer gemaakt kunnen worden.

Artikel 16. Geheimhouding en persoonsgegevens
16.1 Naam, adresgegevens en e-mailgegevens van de deelnemer worden opgenomen in het adressenbestand van Colourlab en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de trainingen en om de deelnemer desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door Colourlab. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van de educatie en na toestemming van de deelnemer.
16.2 Colourlab en de deelnemer zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.3 Eenieder die vanuit Colourlab betrokken is bij de uitvoering van een training en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
16.4 Indien Colourlab op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Colourlab zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Colourlab niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijkheid
17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Colourlab en de deelnemer, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Colourlab verleent ten behoeve van de deelnemer.
17.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Colourlab werkzaam zijn en/of door Colourlab zijn ingeschakeld.
17.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
17.4 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden digitaal aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Colourlab, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en deze op verzoek van deelnemer kosteloos toezenden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 14 februari 2022.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Colourlab.
18.2 In aanvulling op artikel 18.1 is ColourLab gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Colourlab deelnemer tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste één (1) week zitten. Indien deelnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan deelnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze deelnemer de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.


18.3 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Colourlab en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
18.4 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Colourlab wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Colourlab die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door een bevoegde rechter.